Bystyremøte 25.09.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
125/18 Møteprotokoll fra møtet i bystyret 21.08.18
126/18 Friluftsløftet 2019
127/18 Merete Andrea Risan - søknad om ekstra godtgjøring
128/18 Utbetaling av partistøtte og gruppeledergodtgjøring til Venstre
129/18 Godtgjørelsesreglementet - ny bestemmelse om velferdsordninger for folkevalgte
130/18 Høring - politisk styringsstruktur for Nye Drammen
131/18 Felles fokus og prioritering av Nye Drammen
132/18 Orientering om Rapport fra prosjektet "leieboerråd for kommunale utleieboliger"
133/18 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Drammen kommune
134/18 Detaljregulering med konsekvensutredning for kvartalet Erik Børresens alle, Ole Steens gate, Losjeplassen og Strandveien 2.gangsbehandling, vedtak av planprogram
135/18 Detaljregulering for Rv 282 Holmen bru Vedtak av reguleringsplan
136/18 Detaljregulering for Åssiden skole og idrettsanlegg - 2. gangsbehandling, vedtak av plan
137/18 Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet
138/18 Saksfremlegg, Klage på vedtak i sak 17/383 - Detaljregulering for InterCity-strekningen Drammen - Kobbervikdalen
139/18 Evaluering av Midt i Drammen 2018 Rulleskiskytingsarrangement
140/18 Individuelt tilpasset sommertømming for restavfall og matavfall
141/18 Høring av forslag til forskrifter knyttet til tilskuddsordninger under Helse- og omsorgsdepartementet
142/18 Avslutning av Drammen kommune sitt medlemskap i ECAD (European cities action network for drugfree societies)
143/18 Avvikling av Kemneren i Drammensregionen som §27-samarbeid
144/18 Sak om tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger i 2018
145/18 Undersøkelse om Drammen helsehus
146/18 Forvaltningsrevisjon om barneverntjenesten
147/18 Tiltak for å gjøre Drammen til plastfri kommune - Oppfølging av interpellasjon 10 2018
148/18 Kontingentfritak - Evaluering av pilotprosjekt og forslag om fortsettelse av arbeidet
149/18 Drammen håndballklubb DHK søknad om støtte til E-cup 2018_2019
150/18 Delegering av vigselsmyndighet
151/18 Valg av nytt medlem til fellesnemnda
152/18 Valg av nytt medlem til Eldrerådet
153/18 Høringsuttalelse - Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten
154/18 Kommunalt ombud - fastsetting av mandat
155/18 Høringssvar Drammen kommune - Nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politi og barneverntjenesten
156 Høring -Tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret
157 Høring - Rapport fra ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging
158 Rutinebeskrivelse ved mobbing og andre krenkelser for barnehage og skole i Drammen
159 Ny Bybru og ny gang- og sykkelbru
160 Drammensregionens interkommunale havnevesen, salg av aksjer i Eidos Eiendomsutvikling AS
161 Justering av kontrollutvalgets budsjettramme
webløsning fra Serit Itum