Bystyremøte 20.02.2007

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
14/07 - Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 30.01.07
15/07 - Aksjefordeling i "Byen vår Drammen AS" - red. av kommunen
16/07 - Evaluering av politisk styringsstruktur
15/07 - Aksjefordeling.. - rådmannens svar og voteringsresultat
17/07 - Frivillighetssentralen - ny nærmiljøsentral
18/07 - Parkering på strømsø og marienlyst
19/07 - Strategisk arbeidsgiverpolitikk
20/07 - Drammen kommunes årshjul 2007
21/07 - Lierstranda utviklingsprosjekt. Henv. fra Gjelsten Holding AS
Rådmannens muntlige orientering om regnskapsavslutning for 2006
Interpellasjoner/spørsmål til bystyret
webløsning fra Serit Itum