Bystyremøte 18.12.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
192/18 Møteprotokoll fra møtet i Bystyret 27.11.18
193/18 Alternative løsninger til kapasitetsutfordringer på Marienlyst skole
194/18 Innbyggerdialog i 2019
195/18 Oppnevning av komite for markering av overgangen til Nye Drammen
196/18 Godtgjøring til medlemmer og leder av Integrerings- og fattigdomsutvalget
197/18 Forprosjekt Destination Spiraltoppen
198/18 Parkeringsstrategi med parkeringsveileder for Drammen Sluttbehandling og vedtak
199/18 Detaljregulering for Gjetergata 16 - 2. gangsbehandling, vedtak av plan
200/18 Gjetergata 16 - utbyggingsavtale
201/18 Detaljregulering med konsekvensutredning for Holmestrandsveien 72 - 98, 112/343 m.fl. 2.gangsbehandling, fastsettelse av planprogram
202/18 Fortetting i villaområdene - Forslag til retningslinjer
203/18 Dokumentasjonskrav for kulturminner og kulturmiljøer i plan- og byggesaker
204/18 Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - med Drammen helsepark Fastsettelse av planprogram
205/18 Høring - etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud mv.
206/18 Høring - Lovfesting av plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens
207/18 Høring - forslag til endringer i stedsnavnloven
208/18 Inngåelse av vertskommunesamarbeid med kommunene Svelvik, Sande, Røyken og Nedre Eiker
209/18 Vaksinasjon av helsepersonell i Drammen kommune
210/18 PRIORITERING AV SPILLEMIDLER 2019
211/18 IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING ÅSSIDEN FOTBALLHALL
212/18 Utkast driftsavtaler 2019
213/18 Permisjon fra vervet som leder av Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
214/18 Årsbudsjett 2019 - justeringer etter vedtatt statsbudsjett og presisering av vedtak om økt selvkostgrad for byggesak
215/18Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Plikt til å tilby leirskoleopphold
216/18 Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Pålagt skolebytte videregående opplæring
217/18 - Høring - forslag om fritaksordning i fremmedspråk for elever med spesifikke lærevansker
Interpellasjon - Eivind Knudsen (AP), Ulf Erik Knudsen (FrP) og Ståle Sørensen (MDG)
webløsning fra Serit Itum