Bystyremøte 31.10.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
162/2017 Møteprotokoll fra møtet i bystyret 23. oktober 2017
163/2017 Drammen kommune - 2. tertialrapport 2017
164/2017 Nytt sykehus på Brakerøya, ekspropriasjon av grunn
165/2017 Detaljregulering for Torgeir Vraas plass 5-7 - 2.gangsbehandling, vedtak av plan
166/2017 Saksfremlegg - 110/220 - Utbyggingsavtale Torgeir Vraas plass 5-7 Utbyggingsavtale
167/2017 Planinitiativ for Vinjes gate 1, 114/1497 mfl. - planinitiativ avvises i medhold av PBL § 12-8
168/2017 Høring -Tiltak for bedre koordinering mv. ved planlegging og utførelse av ledningsarbeider i veigrunn
169/2017 Bybrua, utredning av fremtidige tiltak
170/2017 Høring - Forslag til Regional plan for areal og transport i Buskerud
171/2017 Stipend og priser i Drammen kommune
172/2017 Høring - Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser
173/2017 Megabandet
174/2017 Høring: Oslofjordens Friluftsråd - strategiplan for perioden 2018-2022 samt ønske om å besøke kommunestyret eller formannskapet høsten 2017
175/2017 Høring - Forskrift for forsøk med tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i kommunal regi
176/2017 Høring - Forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger
Retningslinjer for dispensasjonsvedtak og klagebehandling
178/20127 Høring - Endring av vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenester
179/2017Høring - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering
180/2017Høring - Ny forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken
181/20127 Revidering av vedtekter for Drammen kommunale barnehager
182/2017 Digitaliseringsstrategi for barnehage, skole og oppvekst 2017- 2020
183/2017 Øren skole - Hjertesone
184/2017 Kanal - og servicestrategi for Drammen kommune
185/2017 Kontrollutvalgets årsrapport 2016
186/2017 Medlemmer til fellesnemnd for Drammen kommune
187/2017 Suppleringsvalg - varamedlem til formannskapet
188/2017 Søknad om fritak fra politiske verv - Line Lieblein Røsæg
189/2017 Søknad om fritak fra politiske verv - Jon Engen-Helgheim
190/2017 Kommuneloven § 10 - reorganisering av styrer, råd og utvalg
191/2017 Valg av bystyrekomitéer etter kommuneloven § 10a
192/2017 Valg av representanter til kontrollutvalget
193/2017 Søknad om permisjon fra politiske verv - Yousuf Gilani
Interpellasjon Ståle Sørensen
Interpellasjon Haydar Øzbal
Interpellasjon Victoria Øverland
Spørsmål Ståle Sørensen
webløsning fra Serit Itum