Bystyremøte 20.09.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
0151/16 - Innbyggerforslag i.h.t. kommunelovens § 39, om: "Nei til bom på Rundtom", og "Nei til bom på Konnerud"
0114/16 - Protokoll fra møtet i bystyret 21.06.16
0122/16 - Anbefalt forslag til Buskerudbypakke 2
0115/16 - STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - FASTSETTING AV VALGDAG OG ÅPNINGSTIDER
0116/16 - Høring - nye oppgaver til større kommuner
0117/16 - OPPGAVEUTVALG SOM NY POLITISK ARBEIDSFORM
0118/16 - Høring - Ny kommunelov
0119/16 - DRAMMEN KOMMUNE - GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT
0120/16 - REVIDERT GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I DRAMMEN KOMMUNE
0121/16 - SPRÅKKRAV VED NYANSETTELSE I DRAMMEN KOMMUNE
0123/16 - DRAMMENSHALLEN - Evaluering helgeåpen hall
0124/16 - Lokaler for akustisk musikk
0125/16 - Driftsavtaler mellom kommunen og kulturinstitusjoner - saken ble utsatt i komitémøtet 6. september
0126/16 - GNR/BNR 22/29, 24/24 MFL - DETALJREGULERINGSPLAN - FJELL SENTRUM OG FJELL SKOLE - 2.GANGS-/SLUTTBEHANDLING
0127/16 - GNR/BNR 26/231 MFL. - HELLERISTNINGEN - 2.GANGS-/SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN
0128/16 - GNR/BNR 22/1 MFL. - DETALJREGULERING - SOLSVINGEN - FJELD NORDRE - 2.GANGS-/SLUTTBEHANDLING
0129/16 - UTBYGGINGSAVTALE FOR SOLSVINGEN 93, FJELD NORDRE
0130/16 - 115/394 m.fl. - Hotvetveien 100 - Øren skole - Detaljregulering Klage på vedtak
0131/16 - 113/428 m. fl. Nedre Storgate 61, 61b og Engene 74 - Detaljreguleringsplan - sluttbehandling
0132/16 - 113/602 Mfl. Holmen - Områderegulering med konsekvensutredning - Sluttbehandling av planprogram
0133/16 - Drammen kommunes eierpolitikk 2016 - 2020
0134/16 - 114/418 - Utbyggingsavtale - Grev Wedels Plass
0135/16 - Høring - angående forskrift om krav til fysisk sikring av lokale i krisesentertilbudet
0136/16 - Høring - Endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell
0137/16 - Høring om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.
0138/16 - Høring forslag til forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem
0139/16 - Høring - Innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen m.m.
0140/16 - Vertskommune for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste
0141/16 - Høring - forslag til endring i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager
0142/16 - Høring - oppstart av grunnskoleopplæring og mulighet for dispensasjon i ekstraordinære tilfeller
0143/16 - Omlegging av svømmeopplæringen
0144/16 - Valg av medlemmer, varamedlemmer og formann til Forliksrådet
0145/16 - Valg av representanter til kontrollutvalget
0146/16 - Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019
0147/16 - Søknad om permisjon fra politiske verv - Lin-Merete Carlsen
0148/16 - Søknad om fritak fra politiske verv - Christina Højer Mørkve
0149/16 - Søknad om fritak fra politiske verv - Tonje Fossnes
0150/16 - Oppnevning av nye meddommere til Drammen Tingrett
Interpellasjon - Gunstgressbane
Interpellasjon - Forslag om eldreombud
gratis parkering for elbil
interpellasjon nr.16
Spørsmål Nr. 50 - Overnatting for byens flyktninger
Spørsmål Trasê for jernbane
webløsning fra Serit Itum