Bystyremøte 28.03.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
26/17 Møteprotokoll fra møtet i bystyret 21.02.17
27/17 Deltagelse i lokaldemokratiprosjekt
28/17 Forslag til retningslinjer for tildeling av støtte til dekning av husleieutgifter i kommunale utleieboliger
29/17 Høring - Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
30/17 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Drammen kommune - 2.gangsbehandling, fastsettelse av planprogram
31/17 33/1, 34/1 og 34/2 m.fl., Områderegulering for Knive og Lolland - 2.gangsbehandling, fastsettelse av planprogram
32/17 Ny kulturplan - mandat
33/17 Rapportering - Inkludering IL 2016
34/17 Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften
35/17 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2017
37/17 Dysleksivennlige skoler i Drammen
38/17 Bragernes kollektivknutepunkt, fase 2 - finansiering og gjennomføring
41/17 Nytt sykehus på Brakerøya, grunnerverv
42/17 Evaluering av minoritetsrådgiverstillingen på Galterud skole
43/17 Søknad om fritak fra politiske verv som varamedlem - Wenche Unni Røed Hafskjold
44/17 Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Drammen kommune
45/17 Granskning av byggesaksavdelingen
46/17 Interessene til barn og unge i Marienlystsaken
Interpellasjon - Handicap-parkering – behov for gjennomgang av praksis
webløsning fra Serit Itum