Bystyremøte 20.06.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
85/17 - Møteprotokoll fra bystyret 30.05.17
86/17 - Drammen bykasse - Årsberetning og regnsksap 2016
87/17 - Drammen kommunes lånefond - Årsberetning og regnskap 2016
88/17 - Drammen Eiendom KF - Årsberetning og regnskap 2016
89/17 - Drammen Drift KF - Årsberetning og regnskap 2016
90/17 - Drammen Kjøkken KF - Årsberetning og regnskap 2016
91/17 - Drammen Parkering KF - Årsberetning og regnskap 2016
92/17 - Drammensbadet KF - Årsberetning og regnskap 2016
93/17 - Drammen kommune - Finansrapport 2016
94/17 - Drammen kommunale pensjonskasse - Årsberetning og regnskap 2016
95/17 - Valg av styremedlemmer til kommunale foretak (KF) for perioden 2017 - 2019
96/17 - Videre arbeid med Buskerudbypakke2 - Utredningsprogram med opplegg for medvirkning
97/17 - Buskerudbyen - Grunnlag for søknad om belønningsavtale 2018-21 Sak utsatt av Formannskapet 21.03
98/17 - Strategi og handlingsplan for innfarts- og pendlerparkering i Buskerudbyen
99/17 - Forslag til strategi og handlingsplan for innfartsparkering i bydelene i Drammen, 2017-2020
100/17 - Del av 110/531 m. fl., Detaljregulering med konsekvensutredning for Drammen Stasjon /Doktor Hansteins gate - 2.gangsbehandling, vedtak av
101/17 - 0/645, 80/1574, 80/1123, 80/1482 m.fl - Områderegulering for Konnerud sentrum - 2.gangsbehandling, fastsettelse planprogram
102/17 - Lokal forskrift om rett til botilbud i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Drammen kommune
103/17 - Kommunedelplan for Gulskogen Nord - 2. gangsbehandling, fastsettelse av planprogram
104/17 - Plansamarbeidet mellom Lier kommune og Drammen kommune - valg av planform for samferdselsinfrastruktur på Lierstranda
105/17 - Spiraltoppen Gondolbane - forstudie
106/17 - Nytt sykehus på Brakerøya, avtale med Helse Sør-Øst RHF om eventuell ekspropriasjon
107/17 - Høring: Tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer
108/17 - Høring - forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester
109/17 - Høring - endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv.
110/17 - Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet
111/17 - Flytting av Thorleif Haug-statuen
112/17 - Brandenga idrettshall - idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
113/17 - Aktivitetsskole på Fjell og Brandengen - foreløpige resultater og planer for utvidelse
114/17 - Organisering av byggesaksbehandlingen
115/17 - REVIDERT RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE I DRAMMENSREGIONEN
116/17 - Drammen kommune - 1. tertialrapport 2017
117/17 - Valg av navn på ny kommune
118/17 - Kommunereform orientering juni 2017
Spørmål nr.24
Interpellasjon - Nr.6
webløsning fra Serit Itum