Bysteremøte 26.05.2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
30/10 Protokoll fra Bystyret 27. april 2010
31/10 Etablering av regionteater i Buskerud
32/10 Etablering av interkommunalt samarbeid lønn og regnskap i Drammensregion
33/10 Organisering av kollektivtrafikken i Buskerud- Drammen kommunes deltagelse i kollektivselskap
34/10 Ny havne-og farvannslov, delegasjon
35/10 Drammen kommunale pensjonskasse-årsregnskap 2009
36/10 Høring-strategi for folkehelse i Buskerud 2010-2014
37/10 Interkommunalt samarbeid om forvaltning av utslipp fra spredt bolig-og fritidsbebyggelse,vertskommuneavtale, forskrifter
38/10 Høring NOU 2009:21 - adopsjon - til barnets beste
39/10 Driftsavtale mellom Drammen kommune og Drammen scener AS
40/10 Gjennomgang av politisk styringsstruktur i Drammen kommune
webløsning fra Serit Itum