Bystyremøte 29.01.2008

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
01/08 Protokoll fra møter i bystyret
02/08 Byutviklingsprosjekt Strømse torg - forprosjekt
03/08 Endring av vedtektene for billighetserstatningsordning for tidligere barnevernsbarn i Drammen kommune
04/08 Valg av leder og nestleder til styret i Drammen Drift KF
05/08 Valg av meddommere/lagrettemedlemmer til borgarting lagmannsrett, Drammen tingrett og Nedre Buskerud jordskifterett for perioden 1. mai 2008-1. januar 2013
06/08 Prioritering av søknader om statelige spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet år 2008
07/08 Navnsetting av ny kjørevei for nytt byggefelt på Knivåsen nord
08/08 Navnsetting av plassen/området nordvest for Landfalløybrua
09/08 Navnsetting av kjørevei for industriområdet- Dråpen i Skoger
10/08 Navnsetting av ny ungdomsskole på Marinlyst
11/08 Navnsetting av ny barne-og avlastningsbolig for funksjonshemmede barn og unge i alderen 0-18 år i buskerudveien166
12/08 Navnsetting av ny gangbro over Drammenselva
13/08 Høring -forslag om endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet mv. i kommunesektoren
14/08 Søknad om fritak fra politisk verv - Lin- Merethe Carlsen
15/08 Sørheimsutvalgets rapport - forslag til forbedring av overføringssystemet for komunene- høringsuttalelse
webløsning fra Serit Itum