Bystyremøte 26.04.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
37/2016 - Møteprotokoll fra bystyret 5.april
38/2016 - Forslag på kandidater ved valg av skjønnsmedlemmer for perioden
39/2016 - Årsmelding 2015 for Drammen Kommune
40/2016 - Forslag til felles saksframlegg Buskerudbypakke2
41/2016 - Kommunereform status
42/2016 - 115/394 M.FL. Hotvetveien 100, Øren Skole, fastsettelse av banestørrelse i detaljregulering for Øren Skole, vedtatt i
43/2016 - Automatstasjon professor smiths allê 54 - Detaljregulering - sluttbehandling
44/2016 - Avtale om grunnerverv
45/2016 - 111/307 M.FL - Brandengen Skole og flerbrukshall - Detaljregulering - 2.gangsbehandling
46/2016 - Høring - etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettsligetvister mellom stat og kommune mv.
47/2016 - Ferdighetsprøve i svømming på barnetrinnet
48/2016 - Prinsipper for administrering av velferdsteknologiske kommunale hjelpemidler
49/2016 - Saken behandles i bystyret i mai, jf. vedtak i formannskapet 19.april. Ettergivelse av husleie for Drammen håndballklubb
50/2016 - Midt i Drammen - nytt rulleskiarrangement
51/2016 - Høring om opphevelse av serveringsloven
52/2016 - Skjærgårdstjenesten
53/2016 - Kartlegging og verdsetting av friluftsområder
Interpellasjon 7 -
Interpellasjon 8 -
Interpellasjon 9 -
webløsning fra Serit Itum