Bystyremøte 05.04.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
22/2016 - Møteprotokoll Fra Bystyret 23.02.2016
23/2016 - Rådet For Funksjonshemmede - Nyvalg Av Nestleder
24/2016 - Status Kommunereform
25/2016 - Internasjonale Drammen
26/2016 - Eierstrategi Drammen Parkering KF
27/2016 - Avtale Med Drammen Havn Om Overføring Av Eiendommer På Tangenkaia
28/2016 - Bjørnstjerne Bjørnsons Gate, RV/FV 282 Parsell Telthusgata - Holmestrandsveien7Rundtom
29/2016 - §27 - Samarbeid Om Akutte Lavterskeltilbud Innen Det Sosialfaglige Feltet
30/2016 - Høring - NOU 2015:17 Først Og Fremst - Trygghet Ved Akutt Sykdom Og Skade
31/2016 - Prøveprosjekt Med Gratis Aktivitetsskole På Fjell Og Brandengen Skoler
32/2016 - Reglement For Kommunale Gjestebrygger - Dispensasjonspraksis
33/2016 - Prosess - Rullering Av Temaplan For Fysisk Aktivitet, Idrett Og Friluftsliv 2017 - 2020
34/2016 - Evaluering Av Inkludering I Idrettslag 2015
35/2016 - Forvaltningsrevisjon Om Samhandlingsreformen
36/2016 - Kontrollrapport 2015 Vedrørende Skatteoppkreverfunksjon For Drammen Kommune
Nytt bokmerke
interpellasjon 1
interpellasjon 3 - Klage lyskrysset i Telthusgate inn til Vegdirektoratet
interpellasjon 4 -Klimaregnskap
Interpellasjon - Støle Sørensen - Midlertidig Forbud Mot Gaupejakt I Kommunens Skoger
interpellasjon - Korrupsjonssaken
webløsning fra Serit Itum