Bystyremøte 28.11.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
194/17 - Møteprotokoll fra møte i Bystyret 31.10.17
195/17 Økonomiplan 2018-2021/Årsbudsjett 2018
196/17 - Kommunereform - orientering november 2017
197/17 Drammen kommunes gatenorm - revisjon 2017
198/17 Detaljregulering for Rv 282 Holmen bru Forprosjekt gang- og sykkelalternativer
199/17 Samarbeidsplattform for Kulturoasen mellom virksomhet Kultur og Helse, sosial og omsorg
200/17 Høring av søknad om endring av tillatelse til drift av avfallsanlegg for Norsk Gjenvinning AS på Gulskogen i Drammen kommune
201/17 Kommunale vigsler - avklaring av rammer og gjennomføring
202/17 Trivselstiltak for hjemmeboende som er tilknyttet kommunens helse- og omsorgstjenester
203/17 Høring - forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn
204/17 Avtaler om overføring av rett til justering av merverdiavgift - Knive Nordøst BB2
205/17 Nasjonal Transportplan NTP 2018-2029 - Handlingsprogram Statens vegvesen 2018-2023 ¿ Uttalelse fra Drammen kommune
206/17 Samarbeidsplattform mellom skole og kultur for Den kulturelle skolesekken
207/17 Politisk styring og kontroll Gjennomgang i lys av korrupsjonssaken
208/17 Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning - servicebygg med garderobe Konnerud
209/17 Forvaltningsrevisjon om elevenes psykososiale skolemiljø
210/17 Valg av varaordfører - fornyet behandling
webløsning fra Serit Itum