Bystyremøte 26.09.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
121/17 - Møteprotokoll fra bystyret 20.06.17
122/17 - Styringsdokument for etablering av nye Drammen
123/17 - Kommunereform Orientering september 2017
124/17- Detaljregulering for Vintergata 11-15 og Prof. Smiths allé 46-50 2.gangs behandling, vedtak av plan
125/17- Utbyggingsavtale for Vintergata 11-15 mfl.
126/17 - Høring - Nytt dobbeltspor Gulskogen-Hokksund, forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning
127/17 - Detaljregulering for Holmestrandsveien 117, gnr/bnr 112/324, 2.gangsbehandling og vedtak av plan
128/17 - Utredning av tiltaket "Drammensgården", et medikamentfritt, arbeidsrettet rehabiliteringstilbud til rusavhengige
129/17 - Strategi for klima og miljøarbeid
130/17 - Høringsuttalelse til planprogram for områdeplan Fjordbyen
131/17 - Reguleringsplan med konsekvensutredning for fv. 282 Holmen bru: Sluttbehandling av planprogram
132/17 - Alkoholsaker i Drammen kommune. Retningslinjer for perioden 2016 - 2020. Endring av punkt 13
133/17 - Politisk styring og kontroll - gjennomgang i lys av korrupsjon i byggesaker
134/17 - Tennishallen
135/17-110/531 m.fl. Utbyggingsavtale for Drammen stasjon/Doktor Hansteinsgate
136/17 - Saken ble utsatt i bystyrekomiteen 14.09.17 - folkehelsestrategi
137/17 - Lokalt ombud for kommunale saker
138/17 - Høring - Handlingsplan for samferdsel 2018-2021
139/17 - Høring - Endring i forskrift om startlån
140/17 - Høring - ny forskrift om gradering av pleiepenger
141/17 - Høring - Forslag til endringer i barnehageloven mv.(minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO)
142/17 - Høring - Pakkeforløp psykisk helse og rus
143/17 Lovlighetskontroll - fritak fra politiske verv
144/17-Høring - Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits
145/17-Bruk av Drammenselva som samferdselsåre
146/17-Høring - forslag om plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid
147/17-Høring - forslag om innføring av forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinsti
148/17-Virksomheter som får økonomisk støtte fra Drammen kommune - tilrettelegging for kontrollutvalgets innsyn
149/17-Revitalisering av frivillighetsprisen
150/17-Søknad om fritak fra politiske verv - Henriette Aanesen
151/17-Søknad om fritak fra politiske verv - Ivar Bjørnøy Lalim
152/17-Søknad om fritak fra politiske verv - Jeppe Émile R. Svingerud
153/17-Suppleringsvalg for Masud Gharahkhani, Eivind Knudsen og Andreas Brandt
154/17-Valg av representanter til kontrollutvalget
Spørsmål Ulf Erik Knudsen
webløsning fra Serit Itum