Bystyremøte 25.04.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
47/17 - Møteprotokoll fra møtet i bystyret 28.03.17
48/17 - Kommunereform 2017, status april 2017
49/17 - Årsmelding 2016 for Drammen kommune
50/17 - Faglig handlingsplan for å forebygge overdoser og overdosedødsfall
51/17 - 33/1, 34/1 og 34/2 m.fl., Områderegulering for Knive og Lolland - Avtale om utarbeidelse av områderegulering for Kniveområdet i Drammen kommune
52/17 - Planoppstart for kommunedelplan rv. 23 Linnes - E18, Høringsuttalelse fra Drammen kommune
53/17 - Tiltak for bekjempelse av arbeidskriminalitet og sosial dumping
54/17 - Strategisk næringsplan for Drammen 2017-2020
55/17 - Forhåndshøring planprogram til områdeplan for Fjordbyen
56/17 Drammensbiblioteket - avvikling av samarbeidsavtale om sambiblioteket - fornyet behandling
57/17 Endring i forskrift om boligsoneparkering, Drammen kommune, Buskerud og forskrift om beboerparkering, Drammen kommune, Buskerud.
58/17 - Videreutvikling og videreføring av de kommunale frivilligsentralene
59/17 - Endring av ordensreglement for skolene i Drammen
60/17 - Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av Øren kunstgress-kunstisbane
61/17 - Innsyn i eksterne virksomheter
62/17 - Søknad om fritak fra politisk verv som varamedlem til Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg - Wenche Unni Røed Hafskjold
Interpellasjon nr. 4 - Håndtering av gråsoneveier
Interpellasjon nr 5 - Heliumballongfri kommune
Spørsmål nr. 15 - Digitalt by leksikon for Drammen
webløsning fra Serit Itum