Bystyremøte 28.03.2006

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
22/06 - Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 21.02.06
23/06 - Bystyret - referatsaker
24/06 - Del av Hamborgstrøm, Øvre Storgt.38 mfl og Strømsgt. 4.....
25/06 - Drammen Kino AS
26/06 - Drammen kommunes skatteregnskap 2005
27/06 - Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen 2006-2009
28/06 - Funksjonshemmede i Drammen kommune
29/06 - Orientering om fylkesmannens tilsyn vedr. "gratisprinsippet"
30/06 - Navnsetting av barnehage i Styrmoesvei 23 B
31/06 - Navnsetting av vedtak i Bystyret - statusrapportering 2006
32/06 - Oppfølging av vedtak i Bystyret - statusrapportering - 2006
33/06 - Valg av representanter til overformynderiet
34/06 - Søknad fra Mustafa Unsal om permisjon fra politiske verv
35/06 - Gjennomføring av gangbro, forprosjekt
36/06 - Kommuneplan for Drammen 2007-2018
37/06 - Søknad fra Astrid K. Wahl (H) - perm. bys.kom. helse og oms.
Interpellasjoner/spørsmål til bystyret
webløsning fra Serit Itum