Bystyremøte 23.09.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
87/2014: Orientering om arbeidet med handlingsplan for mangfold- og inkludering
Møtestart
85/2014: Protokoll fra bystyret 17.06.2014
93/2014: Kommunereform - Opplegg for arbeidet i Drammen Kommune
111/2014: Reglement for kontrollutvalget i Drammen
112/2014: Kommunens engasjement av rådgivingsselskapet First House. Rapporter fra Buskerud Kommunerevisjon
113/2014: Gjennomgang av Marienlystsaken - Rapport fra Buskerud Kommunevisjon IKS
86/2014: Pilotprosjekt salting
88/2014: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKT
89/2014: Offentlig ettersyn av planprogram for nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen Kommune og Lier Kommune
90/2014: Orientering om omforent skisse til Buskerudbypakke 2 - Som grunnlag for drøftinger med staten
91/2014: Høring - Nasjonal prosedyre for nødetatens samvirke ved
92/2014: Høring - Nedre Eiker Kommune - Kommuneplanens Samfunnsdel 2015-2026
94/2014: Dråpen 2 (33/114), Kobbervikdalen Sør - Næringsområde -
95/2014:Tilskudd til Drammen kirkelige fellesråd - Ny ordning
96/2014: Høring - NOU 2014: 2 Lik og Likskap
97/2014: Høring, Endring i alkoholforskriftens reklamebestemmelser
98/2014: Alminnelig høring - Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov
99/2014: Høring - Forslag til endringer i nasjonalt vaksinasjonsprogram
100/2014: Høring - Forslag om strengere regulering av sterke laserpekere
101/2014: Høring - Plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av
102/2014: Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten
103/2014: Høring - Forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og
104/2014: Søknader om etablering av Drammen internation School
105/2014: Søknader om etablering av Drammen Privatskole
106/2014: Søknader om etablering av elvebyen Ungdomsskole
107/2014: Plan for overgang Barnehage/skole
108/2014: Høring - rapport fra arbeidsgruppe som har gjennomgått regelverk
109/2014: Fysisk aktivitet i skolen
110/2014: Kommunestyre - og Fylkestingvalget 2015 - Fastsetting av valgdag og åpningstider
Nytt bokmerke
114/2014: Kompensatoriske tiltak for elevene etter lærerstreiken
Spørsmål 1
Interpellasjon
webløsning fra Serit Itum