Bystyremøte 21.02.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
01/2017 - Moteprotokoll Fra Bystyret 20.12.2016
02/2017 - Konstituering Av Rådmann
03/2017 - Kommunereform - Status Fremdrift Februar 2017
04/2017 - Evaluering Aktiv I Friluft 2016
05/2017 - Revidert plan for helsemessig og sosial beredskapsplan
06/2017 - 113/516 m. fl. Detaljregulering for Skipsbygger Jørgensens vei 2 - andregangsbehandling, vedtak av plan
07/2017 - Høring - forslag til endringer i statsborgerloven mv.- tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser
08/2017 - Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Drammen kommune - Opplegg for medvirkning
09/2017 - Saken ble utsatt i formannskapet 14.02.17. Kommunal planstrategi for Drammen kommune 2017 - 2019
10/2017 - Vestviken 110 IKS - endring av selskapsavtalen
11/2017 - Høring - Landbruksplan for Drammen
12/2017 - Nasjonal tilkuddsordning mot barnefattigdom 2017
13/2017 - Høring NOU 2016: 16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse
14/2017 - 16/3614 Høring - NOU 2016: 17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming
15/2017 - Høring - forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg
16/2017 - Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak (KF) og basisorganisasjonen i Drammen kommune
17/2017 - Høringsforslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehagen
18/2017 - Mobbing og skolens sanksjonsbruk
19/2017 - Høring - forslag til ny felles renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen
20/2017 - Valg av medlem og varamedlem til forstanderskapet i Sparebanken Øst
21/2017 - Søknad om fritak fra politiske verv - Mustafa Unsal
22/2017 -Søknad om fritak fra politiske verv - Jannike Thorsen
23/2017 - Søknad om fritak fra politiske verv - Henriette Aanesen
24/2017 - Søknad om fritak fra politiske verv - Lin-Merete Carlsen
Interpellasjon - Anskaffelse av eksternt varslingsmottak for Drammen Kommune
Interpellasjon - Interpelllasjon om Solumstrand depotanlegg for gass
webløsning fra Serit Itum