Bystyremøte 27.11.2012

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
Rådet for funksjonshemmede
Eldrerådet
Ungdomsrådet
129/12 Protokoll fra bystyret 23.10.2012
130/12 Frydenhaug skole - Detaljreguleringsplan
131/12 Strategisk næringsplan for Drammen
132/12 Plan for selskapskontroll 2012 - 2015
133/12 Høring - Endringer i barnevernloven
134/12 Kunstsamlingene i Drammen Kommune
135/12 Vergemålsreformen og legater som forvaltes av Drammen overformynderi
136/12 Kultur for eldre - Videreutvikling av tilbudet
137/12 Bjørnstjerne Bjørnsons Gate, fv. 282, reguleringsplan
138/12 FV 319 Svelvikveien, mulighetsstudie. Høring om videre prosess
139/12 Interkommunalt plansamarbeid for utvikling av Fjordby, Lierstranda og Brakerøya
140/12 Søknad om fritak fra politisk verv - Elisabeth Arntsen
141/12 Økonomiplan 2013 - 2016/årsbudsjett 2013
webløsning fra Serit Itum