Bystyremøte 29.05.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
67/18 Møteprotokoll fra møtet i bystyret 24.04.18
68/18 Status etablering av Nye Drammen - mai 2018
69/18 Valg av leder av TV- aksjonen
70/18 Forvaltningsrevisjon om beredskap
71/18 Interpellasjon om kontantstøtte
72/18 BRUKERVALG I HJEMMESYKEPLEIE
73/18 116/733 og 116/1989, Detaljregulering for Buskerudveien 64 og 64A - 2. gangsbehandling, vedtak av plan
74/18 Lokal forskrift for påslipp - Saksfremlegg
75/18 Søknad om støtte til nye kunstgressbaner i Drammen Drammen idrettsråd og 4 bydelsklubber
76/18 Høring NOU 2017:16 På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke og døende
77/18 Navneforslag - nye veier ved Skogliveien/Tårnveien
78/18 Høring - Pakkeforløp gravide og rusmidler
79/18 SLT-Drammen, et helhetlig system for forebygging og intervensjon
80/18 Krav om oppsamling av gummigranulat fra kunstgressbaner - forslag til tiltakspakke
81/18 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
82/18 Temaplan for utvikling av Drammen kulturskole 2018-2021
83/18 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen - Revisjon av vertskommuneavtale
84/18 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen - Årsrapport 2017
85/18 Høring om forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven for å iverksette lærertetthetsnorm i grunnskolen
86/18 Avvikling av D-IKT som § 27-samarbeid
Interpellasjon - Ståle Sørensen - Interpellasjon nr. 7
Interpellasjon - Ulf Erik Knudsen - Interpellasjon nr. 8
Interpellasjon - Hilde Hovengen - Interpellasjon nr. 9
Interpellasjon - Billy Taranger og Odd Gusrud - Interpellasjon nr. 10
Spørsmål - Victoria Øverland - Spørsmål nr. 25
Spørsmål - Eivind Knudsen og Dag Ebbestad - Spørsmål nr. 26
webløsning fra Serit Itum