Bystyremøte 26.03.2008

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
22/08 Protokoll fra møte i bystyret 26. februar 2088
23/08 Erik Børresens gate 1 og Nedre Strandgate 9...
25/08 Høring av NOU 2008:3 sett under ett ny struktur i høyere utd.
26/08 Palliativ behandling og omsorg i Drammen kommune
27/08 Høring om rammer for læreplanarbeid i programfag til valg på..
28/08 Forsøk med kommunal oppgavedifferensiering innen vegloven..
29/08 Nasjonal transportplan 2010-19 høring
30/08 Suppleringsvalg- kontrollutvalget
31/08 Søknad om fritak for politisk verv -Wenche Unni R. Hafskjold
32/08 Melding om flytting- Aud Watnebryn
33/08 Melding om flytting- Lisbeth Syvertsen
34/08 Kontrollrapport 2007 vedrørende skatteoppkreverfunsksjon...
35/08 Forvaltningsrevisjonsprosjekt innen skolefritidsordningen
36/08 Framtidens byer- samarbeidsinvitasjon fra miljøverndep...
webløsning fra Serit Itum