Bystyremøte 15.12.2009

Oppløsning:
Laster avspiller
77/09 Protokoll fra Bystyret 24.november 2009
78/09 Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen - 5 årig samarbeidsavtale
79/09 Forslag til nytt gebyrregulativ for kart-og geodatatjenester
80/09 Evaluering av forskrift for vann-og avløpsgebyr
81/09 Evaluering av vilkår for avtale om tilknytning og levering av vann-og avløpstjenester
82/09 Felles hovedplan for vannforsyning og avløp i Drammensregionen 2010-2021
83/09 Høringsuttalelse om endringer i alkohollovgivningen
84/09 Prioritering av spillemiddelsøknander 2010
85/09 Revidering av vedtektene for skolefritidsordningen
86/09 Kvalitetsplan for SFO
87/09 Høring-endringer i opplæringsloven og privatskolelovens rett til fri leksehjelp,skyss for funksjonshemmede og politiattest
88/09 Innføring av fakturagebyr i Drammen kommune
89/09 Valg til overformynderiet
90/09 Ansettelse av ny rådmann
Møtestart
webløsning fra Serit Itum