Bystyremøte 22.09.2009

Oppløsning:
Laster avspiller
45/09 Protokoll fra Bystyret 16.juni 2009
46/09 Etablering av arbeidsutvalg for dialogforum for mangfold og inkludering
47/09 Drammen kommunes deltakelse i interkomunale samarbeid
48/09 Samarbeidsavtale NAV Drammen
49/09 Bosetting av enslige mindreårige flyktninger- anmodning om ekstra plasser i 2009
50/09 Revidering av vedtektene for skolefritidsordningen.
51/09 Høring- ungdoms fritidsmiljø og ungdom,demokratisk deltagelse og innflytelse.
52/09 Høring- utkast til LAR-forskrift og LAR- retningslinje
53/09 Høring- forslag til endringer i statsborgerloven, introduksjonsloven og utlendingsforskriften
54/09 Navnsaker- tildeling av navn og endring av veistrekning for eksisterende vedtatte gatenavn.
55/09 Søknad om permisjon fra Kristian Hoff-Andersen
56/09 Søknad om fritak av politiske verv- Elin Kvarekval Hansen
57/09 Ordførers godtgjørelse- bilordning
58/09 Vurdering av godtgjørelse for kontrollutvalgets medlemmer.
webløsning fra Serit Itum