Bystyremøte 14.12.2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
96/10 Protokoll fra Bystyret 23.11.2010
97/10 Offentlig ettersyn av planprogram for felles areal og transportplan buskerudbyen 2013-2023. Formell varsling av oppstart av planarbeid
98/10 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport.Revidert handlingsprogram 2010-2013. Biltrafikkreduserende tiltak.
99/10 Samordnet parkeringspolitikk i Buskerudbyen
100/10 Byutvikling Strømse-idekonkuranse og futurebuilt,vidre prosess
101/10 Valg av styremedlemmer til Drammen kjøkken KF
102/10 Valg av varamedlem til styret til Drammen Kommunale pensjonkasse
103/10 Drammen scener AS- vedtektsendring
104/10 110/674-innløsning av sameiet smithestrømveien 1
105/10 Fastsetting av administrativ kommunegrense mellom Drammen og Nedre Eiker kommune
106/10 Framtidig kjøremønster på bybrua
107/10 Høring- forslag til endringer i kommuneloven
108/10 Høring-rapport om narkotika
109/10 Høring-forslag til samleforskrift for psykisk helsevern
111/10 Prioritering av spillemidler 2011
112/10 Gjenomgang av politisk styringsstruktur
113/10 Drammen bykasse-justering av driftbudsjettet 2010
114/10 Barna-og likestillingsdepartementet søknad om storbymidler fra Drammen kommune 2011
Spørsmål
webløsning fra Serit Itum