Bystyremøte 30.05.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
063/17 - Møteprotokoll fra bystyret 25.04.17
064/17 - Medlemmer til Fellesnemnd fra Drammen kommune
065/17 - Orentering kommunereform mai 2017
066/17 - Ny varslingsordning i Drammen kommune
067/17 - Innovasjonsstrategi for rus- og psykiske helsetjenester
068/17 - Navnesak Pålsøya Park- fornyet behandling
069/17 - Retningslinjer for alkoholsaker i Drammen kommune Høring ang tidsramme for utendørs skjenkeareal utenfor bygninger med et betydelig antall boliger og sommersesongens varighet
070/17 - Høringsuttalelse - konseptutredning Sivilforsvaret
071/17 - Oslo katolske bispedømme - krav om tilbakebetaling av kommunalt tilskudd
072/17 - Høring av forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen
073/17 - Kulturtilbudene Kulturoasen og Den kulturelle skolesekken
074/17 - Evaluering gratis barnehage
075/17 - Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av Fjell idrettshall
076/17 - Etablering av Frivilligbørs i Drammen
077/17 - Prosess - rullering hovedplan vei og trafikk 2018-2022
079/17 - Omdømmeprosjektet i Drammen 2006 - 2016 - sluttrapport
080/17 - Søknad om etablering av Elvebyen ungdomsskole AS
081/17 - Politisk utvalg for integreringspolitikk og fattigdomsbekjempelse
082/17 - Søknad om fritak fra politiske verv - Yousuf Gilani
083/17 - Suppleringsvalg - kontrollutvalget
084/17 - Søknad om fritak fra politiske verv - Lin-Merete Carlsen
Spørsmål Ståle Sørensen
webløsning fra Serit Itum