Bystyremøte 17.02.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
16/2015 - Detaljregulering for FV31 Hans Tordsens Gate - Norbyveien. Sluttbehandling
Møtestart
01/2015 - Møteprotokoll fra bystyret 16.12.2014
02/2015 - Helse, sosial og omsorgsplan 2015-2018
03/2015 - Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen Kommune og Lier Kommune - Reguleringsplan - Sluttbehandling av planprogram
04/2015 - Travbanen og Berskau - Reguleringsplan - Sluttbehandling av planprogram med tilhørende konsekvensutredning
05/2015 - Plansamarbeid mellom Drammen og Lier Kommuner om utvikling av Lierstranda og Brakerøya
07/2015 - Høring - Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2015 - 2018
08/2015 - Høring - Endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager
09/2015 - Nytt regime for idrettsfunksjonell godkjenning
10/2015 - Samarbeidsavtale mellom Drammen Kommune og ungt entreprenørskap
11/2015 - Høring - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for Nedre Eiker Kommune
12/2015 - Høring - Kommuneplan 2015 - 2026 for Øvre Eiker Kommune
13/2015 - Høring - Forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper
14/2015 - Høring - Overføring av skatteoppkrevingen til skatteetaten
15/2015 - Endring av § 8 i bystyrets reglement
17/2015 - Reglement for Kontrollutvalget
18/2015 - Rapport om internkontroll innen pleie og omsorg
19/2015 - Høring - Nasjonal beredskapsplan mot ebola
20/2015 - Høring - Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten - Søksmålsfrister
21/2015 - Høring - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet
22/2015 - Nasjonal tilskuddsordning mot banefattigdom 2015
06/2015 - Høring av konseptutvalgendringen for kryssing av Oslofjorden
Spørsmål
webløsning fra Serit Itum