Bystyremøte 20.02.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
01/18 Møteprotokoll fra møtet i bystyret 19.12.17
02/18 Orientering kommunereform - februar 2018
04/18 Gnr. 10, bnr. 35 - Detaljregulering for Guldlisten 35 og 20 (Gulskogen senter) - 2.gangsbehandling, vedtak av plan
05/18 AS Vinmonopolet, søknad om et tredje utsalgssted og plassering av dette i CC senter, Tomtegata 36
03/18 - Evaluering av arbeidet med rådmannens tiltaksplan
06/18 Rapportering på arbeidet med arbeidskriminalitet
07/18 Destination Spiraltoppen
08/18 Forslag til Handlingsplan for sykkel 2018-2021
09/18 Folkehelsestrategi 2018 - 2020
10/18 Arrangementsregime i Drammenshallen
11/18 Høring - forslag til endring av vegtrafikkloven og parkeringsforskriften - halv pris for parkering av nullutslippskjøretøy mm.
12/18 Høring - Pakkeforløp på behandling, psykisk helse og rus
13/18 Varslingsplikt - endring av ordensreglementet for skolene i Drammen
14/18 Evaluering "Aktiv i friluft "2017
15/18 Oppfølging av foreldre som har fått familiegjenforening med enslige mindreårige flyktninger bosatt i Drammen Kommune
16/18 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018
17/18 Høring - forslag om endringer i valgloven og valgforskriften
19/18 Vestviken 110 IKS - endring av selskapsavtale
20/18 Søknad om fritak fra politiske verv - Tove Kvernhaug
21/18 Søknad om fritak fra politiske verv - Lin-Merete Carlsen
Interpellasjon MDG - Vintervedlikehold av fortau og gangarealer i indre by
webløsning fra Serit Itum