Bystyremøte 21.02.2006

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart m/spørretime
10/06 - Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 31.06.2006
11/06 - Søndre Fjell platå, fastsettelse av veinavn
12/06 - Oppfølingssak økonomiplan 2006-2009/årsbudsjett
13/06 - Drammen kommunes årshjul 2006
14/06 - Ny politisk styringsstruktur og endrede arbeidsformer
15/06 - Suppleringsvalg til bystyrekomiteene ifm ny styringsstuktur
16/06 - Nytt styremedlem i Drammen Drift KF og Drm.komm. pensj...
17/06 - "Tall Ships Races" til Drammen
18/06 - Funksjonshemmede i Drammen kommune
19/06 - Statlige spillemidler til anlegg for fysisk aktivitet år 2006
20/06 - Støttesenter mot incest
21/06 - Endr. av vedtekter for Drammensregionens komm. IKT-tj.
webløsning fra Serit Itum